Humingi ng Tulong / Pakiusap

Dito magpost kung nangagailangan ka ng tulong o nais mong makiusap sa kapwa miyembro